http://www.hristiyan.net


Kitaplar Ana Sayfa

 

KALVİNİZM'İN 5 MADDESİ

 

I. TAMAMEN BOZULMUŞLUK YA DA TAMAMEN YETERSİZLİK

 

 

            Kişinin kurtuluş konusundaki görüşü, büyük ölçüde, günah ve günahın insan doğası üzerindeki etkileri konusundaki görüşüyle etkilenecektir. Bu yüzden, Kalvinist sistemdeki ilk maddenin Kutsal Kitap'ta gördüğümüz insanın tamamen yetersizliği ya da tamamen bozulmuşluğunu ele almış olması şaşırtıcı değildir.

 

            Kalvinciler, insanın tamamen bozulmuş olduğundan söz ettiklerinde insanın doğasının tamamen yozlaşmış, sapkınlaşmış ve günahlı olduğunu söylemek isterler. "Tamamen" sıfatı, her günahlının davranışları ve düşüncelerinde olması mümkün olduğu kadar tamamen ve bütünüyle yoz olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, "tamamen" sözcüğü, insanın varlığının bütününün günahtan etkilenmiş olduğunu belirtmek için kullanılır. Bozulmuşluk insanın her parçasına, bedenine ve ruhuna uzanır; günah insanın kafası, iradesi vb. gibi ?melekelerinin hepsini (bütünlüğünde) etkilemiştir.

 

            Bu yaradılıştan yozluğun sonucu olarak, doğal insan ruhsal bakımdan hiçbir iyi şey yapamaz; böylece Kalvinistler insanın "tamamen yetersizliği"nden söz ederler. Bu terminolojinin bildirmek istediği yetersizlik, ruhsal yetersizliktir; günahlının kendi kurtuluşu konusunda hiçbir şey yapamayacak halde ruhsal bakımdan iflas etmiş olduğu anlamına gelir. Kurtulmamış birçok insanın, insansal standartlarla değerlendirildiğinde, hayran olunacak nitelikler sergiledikleri ve erdemli davranışlarda bulundukları açıkça görülmektedir. Ama ruhsal alanda, Tanrı'nın standartlarıyla değerlendirildiğinde, kurtulmamış günahlı iyi şeyler yapma konusunda yetersizdir. Doğal insan günaha köledir; Şeytan'ın bir çocuğudur, Tanrı'ya karşı asidir, gerçeğe karşı kördür, bozulmuştur ve kendisini kurtaramaz ve kendisini kurtuluş için hazırlayamaz. Kısaca, yeniden doğmamış insan GÜNAHTA ÖLÜDÜR ve İRADESİ kendi kötü doğasının KÖLESİDİR.

 

            İnsan, Yaratıcısı'nın ellerinden bu bozuk ve yoz durumda gelmemiştir. Tanrı Adem'i doğru yaratmıştır; Tanrı Adem'i yarattığında Adem'in doğasında hiçbir kötülük yoktu. Özgün olarak, Adem'in doğası günahın egemenliğinden özgürdü, kötüyü seçmek için hiçbir yenilmesi zor doğal isteğin etkisi altında değildi ama düşüşü aracılığıyla kendisi ve bütün soyu üzerine ruhsal ölüm getirdi. Böylece kendisini ve insanlığın tümünü ruhsal yıkıma götürdü ve kendisi ve soyu için ruhsal alanda doğru kararlar verebilme yeteneğini kaybetti. Soyundan gelenler karar verme konusunda hala özgürdürler. Herkes hayat boyunca seçimler yapar ama Adem'in soyu günahlı doğalarla doğdukları için, ruhsal iyiliği ruhsal kötülüğe yeğleme YETENEĞİne sahip değildirler. Bunun sonucu olarak, insanın iradesi artık, Adem'in iradesinin düşüşten önce özgür olduğu şekilde özgür değildir (örneğin, günahın egemenliğinden özgür değildir). Bunun yerine, insanın iradesi, miras alınan bu bozukluğun sonucu olarak günahlı doğasına esaret içindedir.

 

            Westminster İnanç Bildirisi, bu doktrin konusunda açık ve öz bir bildiride bulunur. "İnsan, günah konumuna düşüşüyle kurtuluşa eşlik eden herhangi bir ruhsal iyilik isteme konusundaki bütün yeteneğini tamamiyle kaybetmiştir; bu yüzden doğal insan olarak, iyiliğe bütünüyle karşıdır ve günahta ölüdür, kendi kuvvetiyle iman etmeye ya da kendisini iman etmeye hazırlamaya gücü yoktur."[1]

 

 

1. Adem, Aden Bahçesi'ne konulduğunda, hemen ruhsal ölüme uğrayacağı tehdidiyle iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yememesi konusunda uyarılmıştı.

 

Tekvin 2:16,17: Ve RAB Allah adama emredip dedi : Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye; fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin ; çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. 

 

2. Adem itaatsizlik etti ve yasak meyvayı yedi (Tekvin 3:1-7); bunun sonucu olarak da kendisi ve insanlığın üzerine ruhsal ölüm getirdi.

 

Romalılar 5:12 (Bkz. Adem ayet 14) Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.


 

Efesliler 2:1-3 Sizler bir zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık

 

Koloseliler 2:13 Siz suçlarınız ve beliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu.

 

3. Davut, kendisinin ve bütün insanların günah içinde doğduklarını itiraf etti.

 

Mezmur 51:5 İşte ben fesat içinde doğdum.

Ve anam günah içinde bana gebe kaldı.

 

Mezmur 58:3 Kötüler ana rahminden yabancıdır;Doğuşlarından yalan söyleyerek saparlar.

 

4. İnsanlar günah içinde doğduklarından ve doğalarından ötürü ruhsal bakımdan ölü olduklarından İsa eğer insanlar Tanrı'nın krallığına gireceklerse yeniden doğmaları gerektiğini öğretmişti.

 

            Yuhanna 3.5-7 İsa yanıtladı:Sana önemle belrtirim ki,insan sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın hükümranlığına giremez. Bedenden doğan beden Ruh’tan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma.

 

 

A. Düşüşün sonucu olarak, insanlar ruhsal gerçeğe karşı ruhsal bakımdan kör ve sağırdırlar. Kafaları günah tarafından karartılmıştır ve yürekleri yoz ve kötüdür.

 

Tekvin 6:5 Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu. Ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi.

 

Tekvin 8:21 Adamın yüzünden artık toprağı tekrar lanetlemeyeceğim; çünkü adamın yüreğinin tasavvuru gençliğinden beri kötüdür…

 

Vaiz 9:3… hem de Adem oğulllarının yüreği kötülüklerle doludur ve ömürlerinin devamınca yüreklerinde delilik vardır, ve ondan sonra ölülere katılıyorlar.

 

Yeremya 17:9Yürek herşeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür ; onu kim anlayabilir ?

 

Markos 7:21-23 Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet,zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.

 

Yuhanna 3:19 Yargı da şudur : Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler . Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

 

Romalılar 8:7,8 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya düşmandır ; Tanrı’nın Yasasına boyun eğmez, eğemezde… Benliğin denetiminde olanlar Tanrı’yı hoşnut edemezler. 

1. Korintliler 2:14 Doğal haliyle kişi, Tanrı’nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz.

 

Efesliler 4:17-19 Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: artık diğer ulusların yaşadığı gibi, onların boş düşüncelerine göre yaşamayın. Onların zihinleri körleşmiştir. İçlerindeki bilgisizlikten ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü Tanrı’nın yaşamına yabancılaşmışlardır. Tüm duyarlılıklarını yitirmiş, açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate vermişlerdir.

 

Efesliler 5:8 Bir zamanlar karanlıktınız , ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın.

 

Titus 1:15 Yüreği temiz olanlar için herşey temizdir, ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiç bir şey temiz değildir. Çünkü onların hem zihinleri, hem de vicdanları kirlenmiştir.

 

 

B. Günahkarlar, Ruh'un yeniden doğduran gücü aracılığıyla Tanrı'nın krallığına doğmadan önce, Şeytan'ın çocuklarıdırlar ve onun yönetimi altındadırlar. Günaha köledirler.

 

Yuhanna 8:44 Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. 

 

Efesliler 2:1,2 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine , yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.

 

 

2.Timoteyus 2:25-26 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli.Gerçeği anlamaları için Tanrı belki de onlara tövbe yolu açar. Böylelikle ayrılabilirler ve isteğini yerine getirebilmeleri için kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

 

1. Yuhanna 3:10 Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen Tanrı’dan değildir. İşte Tanrı’nın çocukları ile İblis’in çocukları böyle ayırt edilir.

 

1. Yuhanna 5:19 Biliyoruz ki; biz Tanrı’danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. 

 

Yuhanna 8:34 İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi.

 

Romalılar 6:20 Sizler günahın kölesiyken, doğruluktan özgürdünüz.

 

Titus 3:3 Çünkü bir zamanlar biz de anlayışsız, söz dinlemez, aldanan, çeşitli arzulara ve zevklere köle  olan, kötülük ve kıskançlık içinde yaşayan, nefret edilen ve birbirimizden nefret eden kişilerdik. Titus 3:3

 

 

C. Günahın egemenliği evrenseldir. Bütün insanlar günahın gücü altındadırlar. Bunun sonucu olarak kimse--bir tek kişi bile doğru değildir!

 

2. Tarihler 6:36 ….çünkü suç etmeyen adam yoktur…..1. Krallar 8:46 ile karşılaştır

 

Eyüb 15:14-16 İnsan nedir ki temiz olsun? Ve kadının doğurduğu nedir ki salih olsun? İşte Allah mukaddeslerine emniyet etmiyor. Gökler bile O’nun gözünde temiz değil; Nerede kaldı ki,mekruh olan bozuk insan, O insan ki, haksızlığı su gibi içmektedir!

 

Mezmur 130:3 Eğer fesatları hesaba alırsan ey Yehova, Ya Rab, kim durabilir?

 

Mezmur 143:2 ve kulun ile muhakemeye girme çünkü yaşayanlardan hiçbiri senin önünde salih çıkmaz.

 

Süleyman’ın Meselleri 20:9 Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim, Günahımdan tahir oldum?

 

Vaiz 7:20 Gerçek yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen salih adam yoktur.

 

Vaiz 7:29 İşte ancak şunu buldum ki, Allah insanı doğru yarattı; fakat onlar çok düzenler aradılar.

 

İşaya 53:6 Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık; her birimiz kendi, yoluna döndü ve RAB hepimizin fesadını onun üzerine koydu.

 

İşaya 64:6 Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir; ve hepimiz yaprak gibi soluyoruz; ve bizi featlarımız yel gibi alıp götürüyor.

 

Romalılar  3 .9-12 Öyleyse biz Yahudilerden üstün kişiler miyiz? Kesinlikle hayır! Çünkü bütün insanların Yahudilerin de, Yunanlıların da günah egemenliğinde bulunduğunu daha önce belgeledik. “doğru olan yok, tek kişi bile… Anlayışla davranan yok Tanrı’yı arayan yok. Tümü yolu sapıttı, hepsi yararsız oldu. İyilik yapan yok tek kişi bile.

 

Yakup 3: 2,8 Hepimiz de suç üstüne suç işliyoruz. Ağzının sözüyle suça düşmeyen kişi tüm bedenine gem vurabilendir. Yetkin kişi odur. Ama dili denetleyebilecek insan yoktur. Öldürücü zehirle dolu, uslanmak bilmez kötülük kaynağı dildir.

 

1. Yuhanna 1:8,10 Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz . Günah işlemedik dersek Tanrı’yı yalancı çıkarırız. Ve O’nun sözü bizde bulunmaz. 

 

 

D. Ölü konumlarında bırakılan insanlar kendi kendilerine tövbe edemezler, müjdeye iman edemez ve Mesih'e gelemezler. Kendi doğalarını değiştirmek ya da kendilerini kurtuluşa hazırlamak için hiçbir güce sahip değildirler.

 

Eyub 14:4 Kirliden temizi kim çıkarabilir? Hiç kimse

 

Yeremya 13:23 Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi?

 

 

Matta 7:16-18 Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, kengellerden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir. İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi, çürük ağaç da iyi ürün veremez.İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.

 

Matta 12:33 Ya ağacı sağlıklı yetiştirirsiniz, ürünü de sağlıklı olur; ya da ağacı çürük yetiştirirsiniz, ürünü de çürük olur. Çünkü ağaç ürünüyle tanınır.

 

Yuhanna 6:44 Beni gönderen Baba onu bana doğru çekmedikçe kimse bana gelemez son gün onu ben dirilteceğim.

 

Yuhanna 6:65 Sözlerine şunu ekledi: Bu nedenle size Kendisine Babamdan olanak sağlanmadıkça, kimse bana gelemez dedim.

 

Romalılar 11:35-36 Kim O’na birşey verebildi de karşılığını alabildi? Çünkü herşey O’ndan, O’nun aracalığıyla ve O’nun içindir. Yücelik sonsuzlara dek O’nundur. Amin.

 

1.Korintliler 2:14 Cansal insan Tanrı Ruhuna Özgü konuları ağırlayamaz. Çünkü bunlar ona akılsızlık gibi gelir. Onları bilmesi de olanaksızdır. Çünkü bu konular ruhsal yoldan kavranır.

 

1.Korintliler 4:7 Çünkü kim seni başkasından üstün kılabilir? Sahibi olduğun ne var ki Tanrı’dan almadın? Madem aldın öyleyse niçin almamış gibi övünüyorsun?

 

2.Korintliler 3:5 Kendi başımıza yeterlilik taslayacak kadar yeterli saymıyoruz kendimizi. Yeterliliğimiz Tanrı’dandır.

            İnsanların kurtuluşu kazanmak için kendi kendilerine bir şey yapamayacakları konusunda Kutsal Kitap'tan daha çok onay bulmak için, aşağıda IV. maddedeki Etkin Lütuf'un altındaki ayetlere bakın. TANRI'nın günahlıya iman verdiğini, tövbeyi bahşettiğini, günahlının içindeki yeni bir yürek yarattığını bildiren ayetlere ve diğer benzer dışavurumlara özellikle dikkat edin.

 

 

 

 

II. ŞARTSIZ SEÇİM

 

            Adem'in günahından ötürü, soyundan gelenler dünyaya suçlu ve kayıp günahkarlar olarak gelirler. Düşmüş yaratıklar olarak, Yaradanları'yla paydaşlık etme konusunda hiçbir arzuları yoktur. Tanrı, kutsal, adil ve iyi, halbuki onlar günahlı, sapkın ve yozdurlar. Kendi kararlarına bırakılırlarsa bu dünyanın tanrısını izlemeleri ve babaları Şeytan'ın isteğini yapmaları kaçınılmazdır. Bunun sonucu olarak, insanlar göklerin Tanrısı'yla olan bağlarını kesmiş ve O'nun sevgisi ve kayrası üzerindeki bütün haklarından vazgeçmişlerdir. Tanrı'nın bütün insanları günahlarında ve bedbaht durumlarında bırakıp hiçbirine merhamet etmemesi tamamiyle adil olurdu. Tanrı'nın kimse için kurtuluş sağlama mecburiyeti yoktu. Kutsal Kitap, seçilmişlik doktrinini bu çerçeve içinde vermektedir.

 

            Seçilmişlik doktrini Tanrı'nın, hak edilmemiş kayrasının hedefleri olmak üzere Adem'in düşmüş soyundan bazı bireyleri dünyanın kuruluşundan önce seçtiğini bildirir. Tanrı'nın kurtarmayı amaçlamış oldukları bunlar ve sadece bunlardır. Tanrı bütün insanları kurtarmayı seçebilirdi (çünkü bunu yapma gücü ve yetkisi vardır) veya hiçbirini kurtarmamayı seçebilirdi (çünkü hiçbirine merhamet gösterme sorumluluğunu taşımıyordu) ama bunların ikisini de yapmadı. Bunun yerine bazılarını kurtarmayı ve diğerlerini bunun dışında bırakmayı seçti. Belirli günahlıları sonsuzluktan beri kurtuluşa seçmesinin nedeni, seçilmiş olanların herhangi bir şey yapacaklarını ya da belirli bir karşılık vereceklerini önceden görmüş olması değildi. Bunu tamamiyle Kendi isteğinden ve egemen iradesinden ötürü yapmıştı. Bu seçim, insanın yapacağı herhangi bir şeyle belirlenmemişti ve buna bağlı değildi. Tamamiyle, Tanrı'nın Kendisinin belirlemiş olduğu amacının sonucuydu.

            Kurtuluşa seçilmemiş olanlar, kendi kötü oyunlarına ve seçimlerine terkedilmişti. Yaratığın, herkesi kurtuluşa seçmediğinden ötürü Yaratıcı'nın adaletini sorgulama hakkı yoktur. Yeryüzünün Yargıcı'nın doğruyu yaptığını bilmek yeterlidir. Ancak, şu da unutulmamalıdır ki, eğer Tanrı Kendisi için bir halk seçmemiş olsaydı ve Kendi arzusuyla hükümdar olarak onlar için kurtuluş sağlamaya karar vermiş olmasa ve bunu onlara vermemiş olsaydı hiç kimse kurtulmayacaktı. Bunu, bazılarını dışarda bırakarak bazıları için yapmış olması dışarıda bırakılanlar için hiçbir şekilde adillikten uzak değildir. Bunu ancak, Tanrı'nın günahkarlar için kurtuluş sağlama mecburiyetinde olduğunu söyleyerek söyleyebilirsiniz ki bu Kutsal Kitab'ın tamamiyle reddettiği bir düşüncedir.

 

            Seçilmişlik doktrinine, sadece insanın bozulmuşluğu ve suçluluğu ışığında bakılmalıdır ama sonsuz antlaşma ya da Tanrılığın üyeleri arasında yapılmış olan anlaşmayla bağlantılı olarak etüt edilmelidir. Çünkü Baba, bu antlaşmayı yerine getirerek kayıp günahkarlardan oluşmuş bir dünyadan belirli sayıda bireyleri seçmiş ve onları Kendi halkı olmaları için Oğul'a vermiştir. Oğul, bu sözleşmenin şartlarına göre, Baba tarafından "seçilmiş" ve Kendisine "verilmiş" olan bu kişileri kurtarmak için gereken her şeyi yapmayı kabul etti. Bu antlaşmayı yerine getirmekte Ruh'a düşen, Oğul tarafından kendileri için güvenceye alınan kurtuluşu seçilmişlere uygulamaktı.

 

            Öyleyse seçilmişlik, Birde Üç olan Tanrı'nın kurtarma amacının önemli bir yönü olmakla birlikte sadece bir yönüdür ve bu yüzden kurtuluş olarak görülmemelidir. Çünkü seçilmişlik kendi başına hiç kimseyi kurtarmamıştır; yapmış olduğu şey belirli kişileri kurtuluş için işaretlemekti. Bunun sonucu olarak, seçilmişlik doktrinlerinin insanın suçluluğu, kurtarılışı ve yeniden doğması doktrinlerinden ayrılmaması gerektir yoksa, çarpıtılıp yanlış sunulmuş olur. Yani, Baba'nın seçme işinin Kutsal Kitap'taki doğru dengesinde tutulup doğru bir şekilde anlaşılması gerekiyorsa, seçilmişleri kurtarmak için Kendisini vermiş olan Oğul'un kurtarıcı işiyle ve seçilmişleri Mesih'teki imana götüren Ruh'un yenileyici işiyle bağlantılanması gerekmektedir!

 

 

 

A. Tanrı'nın seçilmiş bir halkı olduğunu, O'nun bu insanları önceden kurtuluşa ve böylece de sonsuz hayata belirlemiş olduğu gösteren genel bildiriler.

 

Tesniye 10:14,15 İşte gökler ve göklerin gökler, yer ve onda olanher şey Allah’ın olan RABBİNDİR. Ancak RAB atalarından hoşnut oldu, onları sevdi ve onlardan sonra zürriyetlerini, sizi bugün olduğu gibi bütün kavmların arasından seçti.

 

Mezmur 33:12 Ne mutludur o millet ki, Allah’ı RABDİR,

O kavm ki, onu miras olarak kendine seçmiştir.


 

Mezmur 65:4 Ne mutludur  o adam ki, senin avlularında otursun diye

Sen onu seçtin ve yaklaştırdın !

Evinin mukaddes mabedinin, iyiliğiyle doyarız.

 

Mezmur 106:5 Seçtiklerimin iyiliğini göreyim,

Milletlerimin sevinicyle sevineyim,

Mirasınla beraber övüneyim.

 

Haggay 2:23 Ey kulum Şealtiel oğlu Zerubbabel, ordular RABBİNİN sözü, o gün seni alacağım, RABBİN sözü, ve seni mühür yüzüğü gibi edeceğim; çünkü seni seçtim, ordular RABBİNİN sözü.   

 

Matta 11:27 Babam her şeyi bana emanet etti . Oğul’u Baba’dan başka kimse tanımaz. Oğul’dan ve Oğul’un Baba’yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkasıda Baba’yı tanımaz.

 

Matta 22:14 “ Çünkü çağırılanlar çok, ama seçilenler azdır”

 

Matta 24:22,24,31 O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak… Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar… Kendisi, güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek ve onlar, O’nun seçtiklerini, göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp bir araya toplayacaklar…

 

Luka 18:7 Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı ? Onları çok bekletecek mi ?

 

Romalılar 8:28-30 Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağırılmış olanlarla birlikte her durum için etkin olduğunu biliriz. Tanrı, önceden bildiği kişileri, Oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, oğul bir çok kardeşler arasındailk doğan olsun. Tanrı, önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti.

 

Romalılar 8:33 Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak ? Onları aklayan Tanrı’dır.

 

Romalılar 11:28 Yahudiler Müjde’yi reddederek sizin uğrunuza Tanrı’ya düşman oldular; ama Tanrı’nın seçimine göre, ataları sayesindesevilmektedirler.

 

Koloseliler 3:12 Böylece, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin.

 

1.Selanikliler 5:9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İSA Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.

 

Titus 1:1 Tanrı’nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ve Tanrı yoluna uygun olan gerçeği anlamaları için Tanrı’nın kulu ve İSA Mesih’in elçisi atanan ben Pavlus’tan selam!

 

1.Petrus 1:1,2 Mesih İSA’nın elçisi olan ben Petrus’tan, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya’ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam! İSA Mesih’in sözünü dinlemeniz için ve O’nun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz.

 

1. Petrus 2:8,9 İmansızlar, Tanrı’nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Nitekim sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Ama siz seçilmiş bir soy, Kral’ın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz.

 

Esinleme 17:14 Kuzu’ya karşı savaşacaklar, Kuzu onları yenecektir. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralıdır. O’nunla birlikte olanlar, çağırılmış, seçilmiş ve O’na sadık kalmış olanlardır.

 

 

B. Dünyanın kuruluşundan önce, Tanrı belirli bireyleri kurtarmak üzere seçmiştir. Seçimi, seçilmişlerin vereceği karşılığı ya da yapacaklarını önceden görmüş olmasıyla belirlenmemişti.

 

1. Seçme işini Tanrı yapmıştır.

 

Markos 13:20 Rab o günleri kısaltmamış olsaydı , hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır.

(Aynı zamanda bakınız: I. Selanikliler 1:4 ve II. Selanikliler 2:13)

 

2. Tanrı'nın seçimi dünyanın kurulmasından önce yapılmıştır.

 

Efesliler 1:4 O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi  Mesih’te seçti.

(Aynı zamanda bakınız : II. Selanikliler 2:13, II. Timoteyus 1:9 , Esinleme 13:8 ve Esinleme 17:8).

 

3. Tanrı kurtarmak için belirli bireyleri seçmiştir. Bu insanların isimleri dünya kurulmadan önce yaşam kitabına yazılmıştır.

 

Esinleme 13:8 Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalıdan beri boğazlanmış Kuzu’nun yaşam kitabında adları yazılmamış her insan ona tapacak.

 

Esinleme 17:8 Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar, canavarı görünce şaşıracaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok, ama yine gelecek.

 

4. Tanrı'nın seçimi, seçtiklerinin elde edeceği önceden görülen herhangi bir hakkı ya da onlar tarafından yapılacak herhangi bir iyi işi önceden görmesini temel almıyordu.

 

Romalılar 9:11-13 Çocuklar henüz doğmamış iyi yada kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeka’ya, “Büyüğü, küçüğüne kulluk edecek” dedi. Öyle ki, Tanrı’nın bir seçim yapmaktaki amacı, yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi, “Yakup’u sevdi, Esav’dan ise nefret ettim”.

 

Romalılar 9:16 Demek ki seçilmek, insanın isteğine yada çabasına değil , Tanrı’nın merhametine bağlıdır.

 

Romalılar 10:20 “ . . . Beni aramayanlar beni buldu, beni sormayanlara kendimi gösterdim” diyor.

 

1.Korintliler 1:27-30 Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak içinde dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki ; Tanrı’nın önünde hiçbir insan övünmesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İSA’dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

 

2.Timoteyus 1.9 Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil,  kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

 

5. İyi işler, seçilmişliğin nedeni değil, sonucudur.

 

Efesliler 1:12 Öyle ki, Mesih’e ümit bağlamış olan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

 

Efesliler 2:10 Çünkü biz, Tanrı’nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İSA’da yaratılmış olarak Tanrı’nın eseriyiz.

 

Yuhanna 15:16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsundiye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin.

 

6. Tanrı'nın seçimi önceden görmüş olduğu imanı temel almıyordu. İman sonuçtur ve bu yüzden de Tanrı'nın seçiminin kanıtıdır. İman, seçimin nedeni ya da temeli değil, sonucudur.

 

Elçilerin işleri 13:4 Diğer uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab’bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti.

 

Elçilerin işleri 18.27… Apollos Ahaya’ya varınca Tanrı’nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti.

 

Filipililer 1:29 Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih’e iman etmek değil, ama daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısına sahip olarak Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığıda verildi.

 

Flipililer 2:12,13 Öyleyse sevgili kardeşlerim , her zaman söz dinlediğiniz gibi ,yanlız ben aranızdayken değil , ama şimdi yokluğumda da saygı ve koruyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır.

 

1.Selanikliler 1:4,5 Tanrı’nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun seçtiğini biliyoruz. Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh’la tam bir güvenle ulaştı. Nitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz .

 

2.Selanikliler 2:13,14 Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler sizler için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh’un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. Rabbimmiz İSA Mesih’in yüceliğine kavuşasınız diye, bildirdiğimiz bu müjdeyle sizi kurtuluşa çağırdı.

 

Yakup 2:5 Dinleyin ey sevgili kardeşlerim: Tanrı bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleştirmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi ?

 

Aynı zaman da Romalılar 8:29 dizinine bakınız ve Kaçınılmaz Zafer bölümündeki IV. Noktadaki ayetleride inceleyerek Tanrı’nın iman ve benzeri armağanlarını ve Kutsal Ruh’un yenileyici gücü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

7. Kişinin çağrısı ve seçimini onaylamasının yolu iman ve iyi işlerdir.

 

2.Petrus 1:5-11 İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize  özdenetimi, özdenetiminize  dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bu bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İSA Mesi’I tanımakta etkisiz ve verimsiz olamazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için ey kardeşler, çağırılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız, hiç bir zaman tökezlemezsiniz. Böylelikle Rabbimiz ve Kurtarıcımız İSA Mesih’in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır.

 

 

C. Seçilme, kurtuluş değildir ama kurtuluşa götürür (bunun anlamı, seçilmenin kurtuluşla aynı şey olmadığıdır. Seçilme, Tanrı'nın dünyanın kuruluşundan önce seçimidir ve bu tarihin belirli bir zamanında kurtuluşu getirir.) A.B.D.'de başkan seçilen kişinin törenle göreve başlayana kadar A.B.D.'nin başkanı olmadığı gibi, kurtuluş için seçilenler de Ruh tarafından yeniden doğmaları sağlanana ve Mesih'te imanla aklanana dek kurtulmuş değildirler.

 

Romalılar 11:7 Sonuç ne ? İsrail aradığına kavuşmadı, seçilmiş olanlar ise kavuştular Geriye kalanlarında yüreği nasırlaştırıldı.

 

2.Timoteyus 2:10 Bu nedenle, seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlarda sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İSA’da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

 

Aynı zamanda bakınız  Elçilerin İşleri 13:48 ; I. Selanikliler 1:4 ve II. Selanikliler 2:13 , 14 . Efesliler 1:4’ü Romalılar 16:7 ile karşılaştırın. Romalılar 16:7’den insanın aslında doğunca  “Mesih’te” olmadığı açıktır.

 

 

D. Seçilmişlik, Yüce Tanrı'nın egemen ve ayıran merhametini temel alır. Hangi günahkarlara merhamet gösterilip kurtarılacaklarını belirleyen insanın değil, Tanrı'nın iradesiydi.

 

Çıkış 33:19 … ve lütfedeceğim adama lütfedeceğim ve acıyacağım adama acıyacağım.

 

Tesniye 7:6,7 Çünkü sen Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın; Allahın RAB yeryüzünde olan bütün kavmlardan kendine has kavm olmak üzere seni seçti. RABBİN sizi sevmesi ve sizi seçmesi bütün kavmlardan daha çok olduğunuz için değildi; çünkü bütün kavmlardan az idiniz .

 

Matta 20:15 Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu yoksa elim açık diye kıskanıyormusun ?

 

Bundan başka, Rebeke da bir erkekten, atamız İshak’tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi yada kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeke’ya, “Büyüğü küçüğüne kulluk edecek” dedi. Öyle ki, Tanrı’nın bir seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi “Yakup’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim”

Öyleyse ne diyelim ? Tanrı’da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır ! Çünkü Musa’ya şöyle diyor:

“ Merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıyacağım”

Demek ki seçilmek insanın isteğine yada çabasına bağlı değil Tanrı’nın merhametine bağlıdır.Tanrı, Kutsal Yazı’da Firavun’a şöyle diyor:

“Bak, kudretimi sende göstermek ve adımı bütün yeryüzünde duyurmak için seni yükselttim”

Demek ki Tanrı, istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır.

Şimdi bana “Öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlubuluyor? O’nun isteğine kim karşı durabilir? diyeceksin. Ama ey insan, sen kimsin ki Tanrı’ya karşılık veriyorsun? “Kendisine şekil verilen, şekil verene, ‘Beni niçin böyle yaptın’ der mi?”

 

Romalılar 9:10-24 Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu bir iş için, bir diğerini bayağı bir iş için yapmaya yetkisi yok mu? Eğer Tanrı, gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiği insanlara yüceliğinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptıysa ne diyelim ? Yalnız Yahudilerden değil, diğer uluslar arasındanda çağırmış olduğu bu insanlar biziz.

 

Tanrı’nın ona verdiği karşılık nedir ? “Baal’ın önünde diz çökmemiş yedi bin kişiyi kendime alıkoydum.” Aynı şekilde , şimdiki zamanda da Tanrı’nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Ama bu lütufla olmuşsa iyi işlerle olmamış demektir. Aksi halde lütuf artık olamaz ! Romalılar 11:4-6 ( I . Krallar 19:10, 18’le karşılaştırınız)

 

Tanrı’nın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir ! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır !

“Rab’bin düşüncesini kim bildi ?

Ya da kim O’nun öğütçüsü oldu ?”

“Kim O’na bir şey verdi ki,

kendisine geri ödensin ?” 

Romalılar 11:33-36 Her şeyin kaynağı O’dur; herşey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. Sonsuza dek O’na yücelik olsun. Amin.

 

Efesliler 1:5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İSA Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

 

 

E. Seçilmişlik doktrini, Kutsal Kitap'taki Tanrı'nın mutlak hükümdarlığı konusundaki çok daha geniş doktrinin sadece bir parçasıdır. Kutsal Kitap, sadece Tanrı'nın belirli bireyleri sonsuz yaşama önceden belirlediğini öğretmekle kalmaz aynı zamanda küçük, büyük bütün olaylar Tanrı'nın sonsuz buyruğunun sonucu olarak gerçekleşirler. Rab, gökler ve yerleri tam bir hakimiyetle yönetir. O'nun sonsuz amacı dışında hiçbir şey gerçekleşmez.

 

1.Tarihler 29:10-12 Ve Davud cemaatin gözü önünde RABBİ takdis etti; ve Davud dedi: Sen ezelden ebede kadar mübareksin, atamız İsrail’in Allahı, RAB !. Ya RAB, büyüklük ve ceberrut ve cemel ve zafer ve haşmet senindir; Ya RAB, kırallık senindir ve sen baş olarak yükseksin. Ve servetle izzet senden gelir, ve sen herşeye hakimsin; ve kudretle ceberrut senin elindedir, ve herkesi büyütmek ve kuvvetlendirmek senin elindedir.

 

Eyub 42:1,2 O zaman Eyub RABBE cevap verip dedi:

Sen herşeyi yapabilirsin, bilirim,

Ve hiç bir muradın alıkonmaz.

 

Mezmur 115:3 Fakat Allahımız göklerdedir;

Dilediği herşeyi yaptı.

 

Mezmur 135:6 Göklerde ve yerde, denizlerde ve bütün derinliklerde, RAB her istediğini yaptı;

 

İşaya 14:24,27 Orduların RABBİ and edip dedi: Gerçek nasıl düşündümse öyle olacak, ve nasıl tasarladımsa öyle duracak….Çünkü ordularının RABBİ tasarladı, ve kim bozar ? ve onun eli uzanmıştır, ve onu kim geri çevirir ?

 

İşaya 46:9-11 Eski zamandan olan önceki şeyleri anın, çünkü Allah benim ve başkası yoktur; ben Allahım ve benim gibisi yoktur; sonu başlangıçtan ve henüz olmayan şeyleri kadimden bildiren: Öğüdüm duracak ve bütün muradımı yapacağım diyerek, şarktan yırtıcı kuşu, uzak memleketten öğüdümü yapacak adamı çağıran benim; evet, ben söyledim ve yerine getireceğim; ben tasarladım ve onu yapacağım

 

İşaya 55:11 Ağzımdan çıkan sözümde öyle olacaktır; bana boş dönmeyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

 

Yeremya 32:17 Ah, ya Rab Yehova ! işte gökleri ve yeri büyük kuvvetinle ve uzanmış bazunla sen yarattın; senin için yapılamaz şey yoktur.

 

Daniel 4:35 Ve dünyada oturanların hepsi bir hiç sayılır; ve gökler ordusunda ve dünyada oturanların arasında dileğine göre işler; ve onua : Ne yapıyorsun ? diyecek kimse yoktur.

 

Matta 19:26….ama Tanrı için her şey mümkün” dedi.

 

 

 

 

III. BELİRLİ KURTARIŞ YA DA SINIRLI KEFARET

 

            Yukarıda görüldüğü gibi, seçilmişlik kendi başına kimseyi kurtarmamıştır; sadece belirli günahlıları işaretlemiştir. Baba tarafından seçilen ve Oğul'a verilenlerin kurtulmaları için kurtarılmaları gerekmektedir. İsa Mesih, kurtuluşlarını güvenceye almak için dünyaya geldi ve Kendini halkıyla özdeşleştirmek ve onların yasal temsilcisi ya da yerlerini alan olarak hareket edebilmesi için insan doğasını üzerine aldı. Mesih halkının namına hareket ederken Tanrı'nın yasasını kusursuz olarak yerine getirdi ve böylece Kendisine iman ettikleri an, kendilerine mal edilen kusursuz doğruluğu oluşturdu. İsa'nın yaptığı aracılığıyla bu insanlar Tanrı'nın önünde doğru sayıldılar.

            Ayrıca, Mesih'in kendileri için çektiği acılardan ötürü bütün suçluluk ve suçlanmadan özgür kılındılar. Onlar için kurban olması aracılığıyla onların günahlarının cezasına katlandı ve böylece onların suçluluğunu sonsuza dek kaldırdı. Bunun sonucu olarak, halkı imanla Kendisine katıldığında tamamen doğru sayılırlar ve bütün suçluluk ve suçlanmadan özgür kılınırlar. Kendi yapmış ya da yapacak oldukları bir şeyden ötürü değil sadece Mesih'in kurtarıcı işi temel alınarak kurtulmuşlardır.

 

            Tarihsel ve anayol Kalvinizm'i, Mesih'in kurtarıcı işinin tasarı ve gerçekleştirimde kesin olduğunu belirli kesin günahlılara tam bir tatmin sağlamaya ve bu bireyler için kurtuluşu sağladığı ve başka kimse için bunu sağlamadığını tutarlı bir şekilde savunmuştur. Mesih'in halkı için hak ettiği kurtuluş, iman ve tövbe armağanları dahil kendilerini Tanrı'yla doğru bir ilişkiye getirmek için gereken her şeyi içerir. Mesih sadece Tanrı'nın günahkarları bağışlamasını sağlamak için ölmemişti. Tanrı, Mesih'in işinin etkin olup olmayacağının takdirini de günahkarlara bırakmaz. Tersine, Mesih'in kendileri için Kendisini kurban ettiği kişiler değişmez bir şekilde kurtulacaklardır. Bu yüzden kurtarılış, Tanrı'nın seçilmişlik amacını gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştı.

 

 

            Bütün Kalvinciler, Mesih'in itaatı ve acı çekmesinin sonsuz değeri olduğuna ve eğer Tanrı böyle istemiş olsaydı Mesih'in sağladığı tatminin bütün insanları kurtaracak olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Mesih'in dünya kurulduğundan beri yaşamış olan her erkek, her kadın ve çocuk için kurtuluşu güvenceye alması, sadece seçilmişler için kurtuluşu güvenceye almasının gerektirdiğinden daha fazla itaat ve daha büyük bir acı çekimi gerektirmezdi. Ama O dünyaya, sadece Baba tarafından Kendisine verilenleri temsil etmek ve onları kurtarmak için gelmişti. Böylece Mesih'in kurtarıcı işi, bazılarını kurtarmak ve diğerlerini kurtarmamak üzere sınırlıydı ama değeri konusunda sınırlı değildi çünkü sonsuz değeri vardır ve eğer Tanrı'nın tasarımı bu olsaydı herkes için kurtuluşu güvenceye alırdı.

 

            Arminyus yanlılarının da Mesih'in kefaret işine koydukları bir sınırlama vardır ama bu epey farklı yapıda bir şeydir. Mesih'in kurtarıcı işinin bütün insanlar için iman etmeleri şartıyla kurtuluşu mümkün kılmak üzere tasarlandığını ama Mesih'in ölümünün tek başına hiç kimse için kurtuluşu güvenceye ve garantiye almadığını savunurlar.

 

            Herkes Mesih'in kurtarıcı işinden ötürü kurtulmayacağından bir sınırlama olduğu itiraf edilmelidir. Ya kefaretin, bazı günahkarlar için kurtuluşu güvenceye almak üzere tasarlandığı ama diğerleri için almak üzere tasarlanmamış olmakla sınırlıydı ya da, kimse için kurtuluşu güvenceye almamış olmasıyla, sadece Tanrı'nın günahkarları iman etmeleri şartıyla bağışlamasını mümkün kılmak üzere tasarlanmış olmasıyla sınırlıydı. Yani kurtuluş tasarımı, ya kapsam (herkes için tasarlanmamıştı) ya da etkinlik (kimse için kurtuluşu garanti etmemişti) açısından sınırlıydı. Boettner'in çok doğru bir şekilde gözlemlediği üzere, Kalvinci için kefaret, "ırmağın ta öbür tarafına kadar uzanan dar bir köprü gibidir. Arminyancı için, sadece ırmağın yarısına kadar uzanan büyük ve geniş bir köprü gibidir."[2]

 

 

A. Kutsal Kitap, tasarlanan ve Mesih'in işi tarafından gerçekleştirilen amacı, Tanrı halkının tam kurtuluşu (gerçek barışma, aklanma ve kutsanma) olarak tanımlar.

 

1. Kutsal Kitap, Mesih'in insanların kendi kendilerini kurtarmasını mümkün kılmak için değil, günahkarları kurtarmak için geldiğini bildirir.

 

Matta 1:21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İSA koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.

 

Luka 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.

 

2.Korintliler Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah yaptı.

 

Galatyalılar 1:3,4 Babamız Tanrı’dan ve Tanrı’nın isteğine uyarak, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı’ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin .

 

1.Timoteyus 1:15 Mesih İSA günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim.

 

Titus 2:14 Mesih, bizi her suçtan kurtarmak , arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

 

1.Petrus 3:18 Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü .

 

2. Kutsal Kitap, Tanrı halkının Mesih'in yaptığı işin ve çektiği acıların sonucu olarak Tanrı'yla barıştığını ve kendilerine onları yeniden doğduran ve kutsal kılan Kutsal Ruh'un verildiğini bildirir. Bütün bu bereketler Mesih'in Kendisi tarafından halkı için güvenceye alınmıştır.

 

            a. Mesih, kurtarıcı işi aracılığıyla halkı için Tanrı'yla          barışmayı güvenceye almıştır.

Romalılar 5:10 Çünkü eğer biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlunun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.

 

2.Korintliler 5:18,19 Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih’in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevi verdi.  Şöyle ki Tanrı, insanların suçflarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

 

Efesliler 2:15,16 Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, kendi bedeninde aradaki engel duvarını , yani düşmanlığı yıktı. Amacı, bu iki topluluktan kendisinde  yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla birbedende iki topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktaydı

 

Koloseliler 1:21,22 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı’ya yabancı ve düşmandınız. Şimdiyse Mesih sizi Tanrı’nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı

 

            b. Mesih, halkının aklanması için gereken doğruluk ve    bağışlanmayı güvenceye almıştır.

 

Romalılar 3:24,25 İnsanlar, İSA Mesih’le olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karkılıksız olarak aklanırlar. Tanrı, Mesih’i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu.

 

Romalılar 5:8,9 Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.

 

1.Korintliler 1.30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İSA’dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

 

Galatyalılar 3:13 Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı…

 

Koloseliler 1: 13,14 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahımızın bağışına sahibiz.

 

İbraniler 9:12 Erkeçlerin ve danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi.

 

1.Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.

 

            c. Mesih, yeniden doğmak ve kutsal kılınmayı ve bunların         içerdiği her şeyi kapsayan Kutsal Ruh armağanını güvenceye almıştır.

 

Efesliler 1:3,4 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İSA Mesih’in  Babası Tanrı’ya övgüler olsun. O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti.

 

Filipeliler 1:29 Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih’e iman etmek değil, ama daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorunlu çabanın aynısına sahip olarak Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verildi.

 

Elçilerin işleri 5:31 İsrail’e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

 

Titus 2:14 Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

 

Titus 3:5,6 Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İSA Mesih aracılığyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.

 

Efesliler 5:25,26 Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip uğruna kendini  feda ettiyse, sizde karılarınızı öyle sevin. Mesih inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.

 

1.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İSA’dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu

 

İbraniler 9:14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden temizleyeceği daha kesindir.

 

İbraniler 13:12 Bunun gibi , İSA da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti .

 

1.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O’nun Oğlu İSA’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

 

 

B. Rab İsa Mesih'i, cennetsel Babası'yla dünya kurulmadan önce lütufkar anlaşma ya da düzenlemenin şartlarını yerine getiren bir şekilde gösterip halkı için yaptığı her şeyde ve çektiği acılarda sunan ayetler.

 

1. İsa, Baba'nın Kendisine verdiği halkı kurtarmak için Baba tarafından dünyaya gönderilmişti. Baba tarafından Kendisine verilenler O'na gelirler (O'nu görüp O'na iman ederler) ve hiçbiri kaybolmayacaktır.


 

Yuhanna 6:35-40 İSA, “Yaşam ekmeği ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz”dedi. “Ama ben size dedim ki, ‘Beni gördünüz, yinede iman etmiyorsunuz’. Baba’nın banaverdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmiyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim.Çünkü Babamın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim”

 

2. İsa, İyi Çoban olarak hayatını koyunları için verir. "O'nun koyunları" olan herkes, Kendisi tarafından ağıla getirilirler, sesi Kendilerine işittirilir ve O'nu izlerler. Koyunları Mesih'e Baba'nın verdiğine dikkat edin.

 

Yuhanna 10:11,14-18 Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canı-nı verir…Ben iyi çobanım. Benmkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, bende Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

            Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim.Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeyede almayada yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım.

 

Yuhanna 10:24-29 Yahudiler O’nun çevresini sararak, “Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?” dediler. “Eğer Mesih isen, bize açıkça söyle.” İSA onlara şu karşılığı verdi: Size söyledim, ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunların sesimi işitir.Ben onları tanırım, onlarda beni izler.Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.”

 

3. İsa, başkahinsel duasında, dünya için değil Baba tarafından Kendisine verilenler için dua eder. Baba'nın buyruğunun yerine getirilişi olarak İsa, Baba'nın yapması için Kendisini göndermiş olduğu işi--Tanrı'yı halkına tanıtmak ve onlara sonsuz yaşam verme işini gerçekleştirmiştir.

 

Yuhanna 17:1-11 20,24-26 İSA bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne dikip şöyle dedi: “Baba saat geldi. Oğlunu yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen O’na tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İSA Mesih’i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.

            Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlarda kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar, beni senin gönderdiğine gerçekten iman ettiler.  Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan herşey senindir, seninkilerde benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.

            Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için istekte bulunuyorum,hepsi bir olsunlar …Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim”

 

4. Pavlus, kutsalların miras aldığı, oğulluk, kurtarılış ve günahların bağışlanması vb. gibi işlerin "Mesih'te olma"larının sonucu olduğunu bildirir ve bu bereketlerin nihai kaynağının Tanrı'nın ezeli ve ebedi öğüdü olduğunu--dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te seçilmişlikleri ve Kendisi aracılığıyla Tanrı'nın oğulları olmaya belirlenmişlikleri olan o büyük bereket olduğunu söyler.

 

            Efesliler 1:3-12 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İSA Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun. O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İSA Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih’in kanının aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa suçlarımızın bağışına sahibiz.

            Tanrı, Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki tüm varlıkları esih’te birleştirecek. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacına göre önceden belirlenip Mesih’te seçildik. Öyle ki, Mesih’e ilk ümit bağlamış olan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

 

5. Pavlus'un Adem'in suçlayan işi ve "ikinci adam" "son Adem" olan İsa Mesih'in kurtarıcı işi arasında oluşturduğu paralel, en iyi şekilde, her ikisinin de "halklarıyla" antlaşma ilişkisi içinde olduklarıyla açıklanabilir. (Adem, insanlığın federal başkanıydı ve Mesih de seçilmişlerin fedaral başkanıydı.) Adem, günahı aracılığıyla halkını ölüme ve suçlanmaya soktuğu gibi, Mesih de Kendi doğruluğu aracılığıyla halkına aklanma ve yaşam getirmiştir.

 

Romalılar 5:12,17 –19 Günah bir insan yoluyla, ölümde günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracıılğıyla  egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adamı, yani İSA Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suç bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemide bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Bir adamın söz dinlemezliği yüzünden bir çoğu günahkar kılındığı gibi, yine bir adamın söz dinlemesiyle bir çoğu doğru kılınacaktır.

 

 

C. Bazı ayetler Mesih'in "bütün" insanlar için öldüğünden ve O'nun ölümünün "dünyayı" kurtardığından söz ederler, diğerleri ise O'nun ölümünün tasarımda kesin olduğundan ve belirli kişiler için ölmüş ve onlar için kurtuluşu güvenceye almış olduğundan söz ederler.

 

1.         Mesih'in kurtarıcı işinden genel anlamda söz eden iki sınıf metin vardır: a) "dünya" sözcüğünü içerenler--örneğin, Yuhanna 1:9, 29; 3:16, 17; 4:42; II. Korintliler 5:19; I. Yuhanna 2:1, 2, 4:14 ve b) "herkes" sözcüğünü içerenler--örneğin, Romalılar 5:18; II. Korintliler 5:14, 15; I. Timoteyus 2:4-6; İbraniler 2:9; II. Petrus 3:9.

 

Bu sözlerin kullanımının bir nedeni, kurtuluşun sadece Yahudiler için olduğu hakkındaki yanlış düşünceyi düzeltmekti. "Bütün insanlar," "bütün uluslar," "her yaratık" sözleri İncil yazarları tarafından bu yanlışı düzeltmek için kullanılmıştır. Bu sözler, Mesih'in hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlar için öldüğünü göstermek için kullanılmışlardı (örneğin, İsa hem Yahudiler ve hem de Yahudi olmayan uluslar için de aynı şekilde ölmüştür) ama bu sözler Mesih'in hiçbir istisna olmadan bütün insanlar için öldüğünü belirtmek için kullanılmamışlardır (örneğin, her bir kayıp günahlıyı ve bütün kayıp günahlıları kurtarmak amacıyla ölmemiştir).

 

2.         Mesih'in kurtarıcı işinden kesin sözlerle bahseden ve bunun belirli bir halkı yani Baba tarafından Kendisine verilenleri kesin bir şekilde kurtarma amaçlı olduğunu gösteren başka ayetler vardır.

 

 

B. 1, 2, 3'ün altında verilen ayetleri yeniden gözden geçirin.

 


IV. RUH'UN ETKİN ÇAĞRISI YA DA KARŞI KONULMAZ LÜTUF

 

            Üçlü Birliğin her üyesi--Baba, Oğul ve Kutsal Ruh--günahkarların kurtuluşu işine katılır ve katkıda bulunur. Yukarıda gösterildiği gibi, Baba, dünyanın kuruluşundan önce kurtulacak olanları belirledi ve Kendi halkı olmaları için Oğul'a verdi. Belirlenen zaman geldiğinde Oğul dünyaya geldi ve onların kurtuluşunu güvenceye aldı. Ama bu iki büyük iş--seçilme ve kurtarılma--kurtuluş işini tamamlamaz, çünkü Tanrı'nın kayıp günahkarları kurtarma işi, Mesih'in itaati ve ölümünün yararlarının seçilmişlere uygulandığı Kutsal Ruh'un yenileyici işini de kapsar. Karşı Konulmaz ya da Etkin Lütuf, kurtuluşun bu aşamasıyla (Ruh tarafından uyarlanışında) ilgilidir. Basitçe söylemek gerekirse, bu doktrin Kutsal Ruh'un Kendisinin kişisel olarak Mesih'e çağırdığı o günahkarlara kurtuluş getirme işinde her zaman başarıya ulaştığını savunur. Kurtarmayı niyet ettiği her günahlıya kurtuluşu kaçınılmaz bir şekilde uygular ve O'nun niyeti bütün seçilmişleri kurtarmaktır.

 

            Müjde daveti, müjdenin mesajını işiten herkese bir kurtuluş çağrısı uzatır. Hiçbir ayrım yapmadan bütün insanları hayat suyundan içip yaşamaya davet eder. Tövbe edip iman eden herkese kurtuluş vaat eder. Ama hem seçilmişlere ve hem de seçilmemişlere yarı şekilde sunulan bu dışınsal genel çağrı, günahkarları Mesih'e getirmeyecektir. Neden? Çünkü insanlar yapı bakımından günahta ölüdürler ve günahın gücü altındadırlar. Kendi kendilerine kötü yollarını bırakıp merhameti için Mesih'e dönme gücüne sahip değildirler ve bunu yapmayı da istemezler. Bunun sonucu olarak, yeniden doğmamış kişiler müjdenin çağrısına tövbe ve imanla karşılık vermezler. Hiçbir dışınsal tehdit ya da vaat, kör, sağır, ölü, asi günahkarların Mesih'i Rab olarak kabul edip önünde eğilmelerine ve kurtuluş için sadece O'na bakmalarına neden olamaz. Böylesi bir iman etkinliği ve teslimiyet, kayıp insanın doğasına aykırıdır.

 

            Bu yüzden, Kutsal Ruh, Tanrı'nın seçilmişlerini kurtuluşa getirmek için, onlara müjde mesajının içerdiği dışınsal çağrıya ek olarak özel bir içinsel çağrı uzatır. Bu özel çağrı aracılığıyla Kutsal Ruh, günahlının içinde, kendisini kaçınılmaz bir şekilde Mesih'te imana getiren bir lütuf işi gerçekleştirir. Seçilmiş günahlının içinde gerçekleşen içinsel değişiklik onun ruhsal gerçeği anlamaya ve inanmasına yardım eder; ruhsal alanda kendisine gören bir göz ve işiten bir kulak verilir. Ruh onun içinde yeni bir yürek ya da yeni bir doğa yaratır. Bu, günahlının Tanrı çocuğu yapıldığı ve kendisine ruhsal yaşam verildiği yeniden doğuş aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu süreç aracılığıyla isteği ve iradesi yenilenir böylece günahlı kendi özgür seçimiyle hemen Mesih'e iman eder. Kendisine yeni bir doğa verilmiş olduğundan doğruluğu sever ve kafası aydınlanmış olduğundan Kutsal Kitab'ın içerdiği müjdeyi anlar ve ona iman eden yenilenmiş günahlı özgürce ve isteyerek Rabbi ve Kurtarıcısı olarak Mesih'e iman eder.


Böylece bir zamanlar ölü olan günahlı, yeniden doğuş yoluyla kendisini canlı kılan ve içinde iman ve tövbe yaratan Ruh'un içinsel, doğaüstü çağrısı aracılığıyla Mesih'e çekilir.

 

            Müjdenin genel dışınsal çağrısı reddedilebileceği ve sık sık da reddedildiği gibi, Ruh'un özel içinsel çağrısı, bu çağrının yapıldığı kişilerin Mesih'e iman etmelerini sağlamakta hiçbir zaman başarısızlığa uğramaz. Bu özel çağrı bütün günahkarlara yapılmaz, sadece çağrılmışlara yapılır! Ruh, onları Mesih'e getirme işinde başarıya ulaşmak için hiçbir şekilde onların yardımı ya da işbirliğine bağımlı değildir. Kalvinciler'in Ruh'un günahkarları kurtarmaktaki çağrısı ve Tanrı'nın lütfundan "etkin," "yenilmez" ya da "karşı konulamaz" diye söz etmelerinin nedeni budur. Çünkü Kutsal Ruh'un seçilmişlere verdiği lütuf çarpıtılamaz ve reddedilemez, onları Mesih'te gerçek imana getirme konusunda asla başarısızlığa uğramaz!

 

            Karşı Konulamaz ya da Etkin Lütuf, Westminster İnanç Bildirisi'nde şu sözlerle dile getirilmiştir: "Tanrı, yaşam için belirlemiş olduğu herkesi ve sadece bu kişileri, belirlenmiş ve kabul olunmuş zamanında sözü ve Ruhu aracılığıyla doğaları bakımından içinde oldukları günah ve ölüm konumundan çıkarıp İsa Mesih aracılığıyla lütuf ve kurtuluşa etkin bir şekilde çağırmaktan; Mesih'in şeylerini anlamak üzere kafalarını ruhsal bakımdan ve kurtaracak bir şekilde aydınlatmaktan; taştan yüreklerini alıp kendilerine etten yapılmış bir yürek vermekten; isteklerini yenileyip yüce gücüyle kendilerini iyi olana belirlemekten ve onları etkin bir biçimde İsa Mesih'e çekmekten; ancak onları lütfu aracılığıyla istekli kılarak bunu onlara çok özgürce yaptırmaktan hoşnut olmuştur."[3]

 

 

 


IV. RUH'UN ETKİN ÇAĞRISI YA DA KARŞI KONULMAZ LÜTUF

 

A.     Kurtuluşun Baba ve Oğul'un işi olmanın yanı sıra Ruh'un da işi olduğunu gösteren genel ayetler.

 

Romalılar 8:14 Çünkü Tanrı Ruhuyla yönetilenler Tanrının oğullarıdır.

 

1.Korintliler 2:10-14 Her kimi bağışladıysanız, ben de bağışlarım. Her neyi bağışlarsam –eğer birşeyi bağışlamışsam- Mesih’in önünde sizin için yapıyorum bunu. Gözlenen amaç, şeytanın bize karşı işine gelen ortamı elde etmemesidir. Kuşkusuz onun düzenlerinden habersiz değiliz. Mesih’in sevindirici haberini yaymak için Troas’a geldiğimde, Rab tarafından bana bir kapı açıldı. Kardeşim Titus’u bulamayınca, ruhum tedirgin oldu. Bu nedenle , onlarla vedalaşıp Makedonya’ya doğru yola çıktım.

Mesih bağlılığında bizi her zaman yenginin geçit töreninde ilerleten ve O’nun bilgisinin güzel kokusunu aracılığımızla yayan Tanrı’ya şükürler olsun!

 

1.Korintliler 6:11 Bazılarınız bu durumdaydınız. Ama Rab İsa Mesih’in adıyla, Tanrımızın Ruh’u aracılığıyla yıkanıp arıtıldınız, kutsandınız,doğrulukla donatıldınız.

 

1.Korintliler 12:3 Bu nedenle, bilmenizi isterim ki, Tanrı Ruhu’yla etkilenen hiç kimse, İsa lanetlensin demez. Kutsal Ruh’la etkilenmeyen deİsa Rab’dir diyemez.

 

2.Korintliler 3:6 Yeni Anlaşmanın hizmet görücüleri olmamız için Tanrı bize yeterlilik verdi. Bu anlaşma yazılı bir belge değil, Ruh’la ilgilidir. Çünkü yazılı belge ölüme yol açar oysa Ruh yaşam verir.

 

2. Korintliler3:17,18 Rab Ruh demektir. Rab’bin Ruhu’nun bulunduğu yerde özgürlük vardır. Hepimiz açılmış yüzle, Rab’bin yüceliğini aynada yansıtırcasına, bir yücelikten bir yüceliğe geçerek, aynı görünüme dönüştürülüyoruz. Ruh olan Rabbin etkisidir bu.

 

1.Petrus 1:2 Babamız Tanrı’nın ön bilgisi uyarınca Ruh’un kutsamasıyla, İsa Mesih’in buyruğuna uymak ve O’nun kanı üzerinize serpilmek için seçilmiş olan sizlere kayra ve esenlik çoğalsın.

 

    

B. Yeniden doğuş aracılığıyla günahkarlara ruhsal yaşam verilmiş ve Tanrı'nın çocukları yapılmışlardır. Kutsal Kitap bu süreci, ruhsal bir diriliş, bir yaratılış, yeni bir yüreğin verilmesi vb. olarak tanımlar. Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleşen içinsel değişim, Tanrı'nın gücü ve lütfundan kaynaklanır. Tanrı, bu işin başarısı için hiçbir şekilde insanın yardımına bağımlı değildir.

 

1.      Günahkarlar, yeniden doğuş aracılığıyla, Tanrı'nın krallığına getirilirler ve O'nun çocukları yapılırlar. Bu "ikinci" doğuşu oluşturan Kutsal Ruh'tur. Kullandığı araç Tanrı Sözü'dür.

 

Yuhanna 1:12,13 Kendisini kabul edenlerin tümüne –O’nunadına iman edenlere – Tanrı’nın çocukları olma yetkisi verdi. Onlar doğal kan ilişkisinden , bedenin isteğinden ya da insan isteğinden doğmadılar; Tanrı’dan doğdular.

 

Yuhanna 3:3-8 İsa “Sana önemle belirtirim ki” dedi, “İnsan yeniden doğmadıkça Tanrı’nın hükümranlığını göremez.” Nikodimos sordu: “Yetişkin bir adam nasıl doğabilir? Anasının rahmine girip ikinci kez doğacak değil ya!” İsa yanıtladı: “Sana önemle belirtirim ki, insan sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın hükümranlığını göremez. Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur.

“Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Rüzgar diliediği yerde eser. Onun sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir.”

 

Titus 3:5 Doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle  kurtardı.

 

1.Petrus 1:3 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrı’sı ve Babası kutlu olsun. Sınırsız acıması uyarınca yeniden doğmamızı sağladı, bizleri diri umuda kavuşturdu. Bunu İsa Mesih’in ölüler arasında dirilmesiyle sağladı.

 

1.Petrus 1:23 Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığyla yeniden doğdunuz. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz.

 

1.Yuhanna 5:4 Çünkü Tanrı’dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yengi ise imanımızdır.

 

 

2. Ruh'un işi aracılığıyla ölü günahlıya yeni bir yürek (doğa) verilmiştir ve Tanrı'nın yasasına göre yaşaması sağlanmıştır. Bu kişi, Mesih'te yeni bir yaratılış olur.

 

Tesniye 30:6 Ve Allah’ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla sevmek için yaşıyasın diye, Allah’ın Rab senin yüreğini ve zürriyetini yüreğini sünnet edecek.

 

Hezekiel 36: 26,27 Ve size yeni yürek vereceğim, ve içinize yeni ruh koyacağım; ve taş yüreği bedeninizden çıkaracağım, ve size et yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, ve sizi kanunlarımda yürüteceğim, ve hükümleriimi tutacaksınız, ve yapacaksınız.

 

Galatyalılar 6:15 Çünkü ne sünnet edilmenin önemi vardır, ne de sünnet edilmemenin. Önemli olan iş yeni bir yaratık olmaktır.

 

Efesliler 2: 10 Çünkü bizler O ‘nun yapıtıyız. Mesih İsa bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi amaçlayarak , bunları önceden hazırladı.

 

2.Korintliler 5:17,18 Çünkü her kim Mesih bağlılığındaysa yeni bir yaratıktır.Eskisi geçip gitti.Eskisi geçip gitti, işte herşey yeni oldu. Bunların tümü Tanrı’dandır; Mesih aracılığıyla bizi kendisi ile barıştırtan ve bizlere barıştırıcılık hizmetini veren Tanrı’dan.

3. Kutsal Ruh, günahlıyı ruhsal ölüm konumundan çıkarıp onu diri kılar.

Yuhanna 5:21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam sağlıyorsa, Oğul da istediklerine yaşam sağlar.

 

Efesliler 2:1,5 Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz…Suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih’le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz.

 

Koloseliler 2:13 Suçlarınızda ve beden tutkularınızın sünnetsizliğinde ölü bulunan sizleri Tanrı O’nunla birlikte yaşam paydaşlığına diriltti. Suçlarımızın tümünü bize bağışladı.

 

   

C.    Tanrı seçilmişlerine, krallığın gizlerini Ruh tarafından verilen içinsel kişisel vahiy aracılığıyla bildirir.

 

Matta 11:25-27 O zaman İsa şöyle dedi: “ Şükürler sana, ey Baba ! Göğün ve yerin Rabbi  çünkü bunları bilginlerden ve akıllılardan gizledin. Ağzı süt kokanlara açıkladın. Evet, Baba! Çünkü senin katında kıvanç getirici uygulama buydu. Her şey bana Babam tarafından verildi. Oğul’u Baba’dan başka kimse bilmez. Baba’yı da Oğul’dan başkası bilmez. Bir de, Oğul’un kendisine Baba’yı açıklamak istediği kişi Baba’yı bilir.

 

Luka 10:21 O anda İsa Kutsal Ruh’la kıvanç olarak, “Şükürler sana, ey Baba, göğün ve yerin Rabbi çünkü bunları bilginlerden ve akıllılardan gizledin. Ağzı süt kokanlara açıkladın. Evet , Baba, çünkü senin katrında kıvanç getirici uygulama buydu.”

 

Matta 13:10,11,16 Öğrenciler İsa’ya yaklaşıp, “Neden onlarla simgesel öykülerle konuşuyorsun?’ diye sordular.İsa şöyle yanıtladı: “Göklerin hükümranlığına ilişkin gizleri bilebilmek sizlere verilmiştir, ama onlara verilmemiştir… Ama ne mutlu sizin gözlerinize, çünkü görüyorlar. Ve kulaklarınıza çünkü işitiyorlar.

 

Luka 8:10 İsa Tanrı hükümranlığına ilişkin gizleri bilmek sizlere verilmiştir. Dedi. Geri kalanlara ise simgesel öykülerle anlatılmaktadır. Öyle ki, bakarken görmesinler işitirken anlamasınlar.

 

Matta 16:15-17 İsa sordu:”Ya siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Simon Petrus, “Sen Mesihsin, diri olan Tanrı’nın oğlusun” diye karşılık verdi. İsa ona “Mutlusun ey Yunus oğlu Simon” dedi. Çünkü bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil, göklerdeki Babamdır.

 

Yuhanna 6:37,44,45,64,65 Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecektir. Bana geleni hiç bir zaman geri çevirmem…Beni gönderen Baba onu bana doğru çekmedikçe kimse bana gelemez. Son gün onu ben dirilteceğim. Peygamberlerde yazılıdır: “Tümü Tanrı tarafından eğitilmiş olacak. Babadan işitip öğrenen herkes bana gelir…

Ama aranızda iman etmeyen bazı kişiler var. Çünkü İsa iman etmeyenlerin de, kendisini ele verecek olanın da kim olduğunu başlangıçtan beri biliyordu. Sözlerine şunu ekledi: Bu nedenle size, Kendisine olanak sağlanmadıkça, kimse bana gelemez dedim.

 

1.Korintliler 2:14 Cansal insan Tanrı Ruhuna özgü konuları ağırlayamaz. Çünkü bunlar ona akılsızlık gibi gelir. Onları bilmesi de olanaksızdır. Çünkü bu konular ruhsal yoldan kavranır.

 

Efesliler 1:17,18 Öyle ki Rrabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Yüceliğin Babası Kendisini bilesiniz diye sizlere bilgelik ve açıklama ruhunu versin. Yüreklerinizin gözleri ışığa kavuşsun. Böylece O’nun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlılardaki yüce mirasının zenginliğini kavrayasınız.

 

Yuhanna 10:3-6 16,26,29’a da bakınız.

 

    

D.    İman ve tövbe, tanrısal armağanlardır ve kişinin ruhunda Kutsal Ruh'un yeniden doğuşu sağlayan işi aracılığıyla işlerler.

 

Elçilerin İşleri 5:31Tanrı O’nu sağına Başkan ve Kurtarıcı olarak yükseltti.; İsraile günahlardan dönüşü ve günahların bağışlanmasını sağlasın diye.

 

Elçilerin İşleri 11:18 Bu sözleri duyunca yatıştılar ve Tanrı’yı yücelttiler. “Demek ki, Tanrı uluslara da günahlardan dönerek yaşama kavuşmayı sağladı” dediler.

 

Elçilerin İşleri 13:48 Uluslar bunu duyunca sevindiler ve Tanrı sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşama atanmış olan herkes iman etti.

 

Elçilerin İşleri 16:14 Dinleyicilerden biri Tanrı’ya tapan, Lidya adında Tiyatiralı bir kadın. Mesleği erguvan çiçeği renginde kumaş satıcılığı. Rab onun yüreğini Pavlos’un söylediği sözlere önem vermesi için açtı.

 

Elçilerin İşleri 18:27 Apollos Ahaya’ya gitmek isteyince kardeşler onu yüreklendirdiler, ve ona kollarını açsınlar diye öğrencilere mektup yazdılar. Apollos oraya ulaşınca, kayra aracılığyla iman edenlere büyük yardımlarda bulundu.

 

Efesliler 2:8,9 Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değildir. Tanrı’nın armağanıdır. Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Öyle ki kimse övünmesin.

 

Filipeliler 1:29 Çünkü sadece Mesih’e iman etmek değil, O’nun için işkence çekmek de Mesih yararına bir bağış olarak size verilmiştir.

 

2.Timoteyus 2:25,26 Direnenleri yumuşak huylulukla düzeltebilmelidir. Olabilir ki, Tanrı bunlara günahtan dönüş sağlayıp gerçeği bilme aşamasına getirir. Böylece isteğini yapsınlar diye iblisin kendilerini düşürmüş olduğu tuzaktan kaçıp sağduyuya kavuşurlar. 

 

 

E.     Müjde daveti, mesajı duyan herkese genel bir dışınsal çağrıda bulunur. Kutsal Ruh, bu dışınsal çağrıya ek olarak sadece seçilmişlere özel bir içinsel çağrıda bulunur. Müjdenin genel çağrısı reddedilebilir ve sık sık da reddedilir ama Ruh'un özel çağrısı reddedilemez. Her zaman kendilerine çağrıda bulunulan kişilerin iman etmesiyle sonuçlanır.

 

Romalılar 1:6,7 Sizler de bunların arasında İsa Mesih’in çağrılılarısıız. Roma’da bulunan  hepiniz Tanrı’nın sevdikleri, kutsal yaşam çağrılıları! Sizlere Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten kayra ve esenlik gelsin .

 

Romalılar 8:30 Tanrı önceden kararlaştırdıklarını çağırdı. Çağırdığı kişileri doğrulukla donattı. Doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu.

 

Romalılar 9:23,24 Acıma gösterdiklerine ise, onları önceden yüceliğe hazırlayarak, yüceliğinin zenginliğini açıklayamaz mı? Yalnız Yahudiler arasından değil, uluslar arasından da çağırdığı bizler değil miyiz?

 

1.Korintliler 1:1,2,9,23-31 Tanrı istemi uyarınca Mesih İsa’nın habercisi olmaya Pavlus’tan ve Sostenes kardeşten Korintostaki Tanrı kilisesi topluluğuna ,Mesih İsa bağlılığında kutsananlara, kutsal yaşam çağrılılarına, hem onların hem de bizim Rabbimiz olan Mesih İsa’nın adına her yerde yakaranların tümüne …

Tanrı kendisine güvenilendir…

Ama biz çarmıha gerilen Mesih’I yayıyoruz. O Mesih ki, Yahudiler için köstek , uluslar için se akılsızlıktır. Ama Yahudi olsun, Yunanlı olsun  Tanrı çağrılıları için Mesih Tanrı’nın gücü, Tanrı’nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrısal akılsızlık insansal bilgelikten tanrısal güçsüzlük de insansal yeterlilikten üstündür.

Kardeşlerim çağrınızı göz önünde tutun. Dünya ölçüsüyle bilge olanlarınız çokluk değildir. Güçlü olanlarınız çokluk değildir. Soylu olanlarınız çokluk değil Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için, dünya açısından akılsız olanlaı seçti. Güçlüleri utandırmak için dünya açısından güçsüz olanları seçti. Tanrı dünya açısından insan yerine konulmayanları aşağı görülenleri seçti. Bir hiç olanlşarı seçti; böylece birşey sayılanları ortadan kaldırmayı amaçladı. Öyle ki Tanrı katında hiç kimsenin büyüklenmesine olanak kalmasın. Mesih İsa bağlılığınız Tanrı’dandır. Mesih Tanrı tarafından bizler için bilgelik kılındı: Doğruluğumuz, kutsanışımız, kurtuluşumuz O’dur. Tıpkı Kutsal Söz’de yazıldığı gibi, “Övünen Rab’le övünsün”

 

Galatyalılar 1:15,16 Ne var ki dpğuşumdan önce beni kendisine ayıran ve kayrasıyla çağıran Tanrı hoşnut olunca, sevindirici haberini uluslara müjdelemem için bende kendi oğlunu açıkladı. O anda ne kimseye danıştım

 

Efesliler 4:4 Tek beden vardır, tek Ruh vardır. Nasıl ki aldığınız çağrı da bir tek umuda çağrıdır.

 

2.Timoteyus 1:9 Tanrı bizi yaptığımız işlere dayanarak değil, kendi ereği ve kayrası uyarınca kurtarıp kutsal çağrıyla çağırdı. Bu kayra zamanın başlangıcından önceki çağlarda Mesih İsa aracılığıyla bize verildi.

 

İbraniler 9:15 Bu nedenle Mesih Yeni Anlaşmanın aracısıdır.Öyle ki sonsuz mirasa çağrılanlar verilen vaadi alsınlar. Çünkü ilk anlaşmayla ilgili suçlara kurtulmalık olarak bir ölüm uygulandı.

 

1.Petrus 1:15 Tam tersine, sizleri çağıran kutsal olduğu gibi, siz de yaşayışınızın her ayrıntısında kutsal olun.

 

1.Petrus 2:9 Ama sizler Tanrı tarafından seçilmiş kuşaksınız soylu rahiplik, kutsal ulus, gözbebeği sayılan halksınız. Sizleri karanlıktean şaşılacak ışğına çağıranın erdemli işlerini duyurmaya çağrıldınız.

 

1Petrus 5:10 Tüm kayranın kendisinden kaynaklandığı Tanrı Mesih bağlılığında sizleri sonsuz çağları kapsayan yüceliğine çağırmıştır. Bir süre acı çektikten sonra Tanrı sizleri doğruluğa eriştirecek, destekleyecek, güçlendirecek ve sağlam temele yerleştirecek.

 

2.Petrus 1:3 Kendisine özgü tanrısal güçle, yaşama ve tanrısayarlığa ilişkin her şeyi o bize verdi. Bizleri kendi yüceliğine ve erdemine çağıranı bilme aşamasına gelmemizle bize her şeyi sağladı.

 

Esinleme 17:14 Kuzuyla savaşacaklar ve Kuzu onları yenecek. Çünkü O Rablerin Rabbi hükümranların Hükümranlarıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılanlardır. Seçilenlerdir, kendine güvenilenlerdir.   

 

 

F.     Kurtuluşun uyarlanışı tamamen lütuftur ve sadece Tanrı'nın yüce gücü aracılığıyla gerçekleşir.

 

İşaya 55:11 Ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır: bana boş dönmeyecektir. Fakat murat ettiğim şeyi yapacak ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

 

Yuhanna 3:27 Yahya şöyle yanıtladı: Eğer kendisine gökten verilmezse hiç kimse kendiliğinden bir şey alamaz.

 

Yuhanna 17:2 Çünkü sen O’na tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki; O’na verdiklerinin tümüne sonsuz yaşam versin.

 

Romalılar 9:16 Ferisilerden bazıları bu adam Tanrı’dan değildir.” Dediler. Çünkü Şabat’I tutmuyor. Kimisi de günahlı insan nasıl böyle belirtiler gösterebilir? Diyordu. Böylece aralarında ayrılık doğdu.

 

1.Korintliler 3:6,7 Ben ektim, Apollos suladı, ama Tanrı geliştirdi. . Öyle ki ne ekenin ne de sulayanın önemi var. Gelişmeyi sağlayan Tanrı’dır önemli olan.

 

1.Korintliler 4:7 Çünkü kim seni başkasından üstün kılabilir? Sahibi olduğun ne var ki Tanrı’dan almadın? Madem aldın, öyleyse niçin almamış gibi görünüyorsun?

 

Filipeliler 2:12,13 Bu nedenle sevgili kardeşlerim her vakit nasıl sözümü dinlediyseniz,şimdi

 yine dinleyin yalnız ben orada yanınızdayken değil, yanınızda olmadığımşu dönemde daha da çok dinleyin. Korkuyla, titremeyle, kurtuluşunuzu etkin kılın. ÇünküTanrı, kendisini hoşnut edeni yerine getirmeye istekli ve etkin olabilmeniz için, varlığınızda işlemektedir.

 

Yakup 1:18 Kendi isteği uyarınca gerçek sözünün etkisiyle bizlere doğuş sağladı. Ve yaratıkları arasında ilk ürün özelliğini taşımamızı amaçladı.

 

1.Yuhanna 5:20 Tanrı oğlunun geldiğini ve Gerçek Olan’I bilmemiz içinbize anlayış verdiğini biliyoruz. Biz gerçek olanın bağlılığındayız: O’nun Oğlu İsa Mesih bağlılığında. Bu gerçek Tanrıdır ve sonsuz yaşamdır.

 

 

        


V. KUTSALLARIN DAYANMASI YA DA İNANLILAR'IN GÜVENLİĞİ

 

            Seçilmişler, sadece Mesih tarafından kurtarılmış ve Ruh tarafından yenilenmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda Tanrı'nın yüce gücü tarafından imanda tutulurlar. Yeniden doğuş aracılığıyla Mesih'le ruhsal bakımdan birleşenlerin hepsi O'nda sonsuza dek güvencededirler. Onları, Tanrı'nın sonsuz ve değiştirilemez sevgisinden hiçbir şey ayıramaz. Sonsuz yüceliğe önceden belirlenmişlerdir ve bu yüzden cennete gidecekleri konusunda güvenceleri vardır.

 

            Kutsalların dayanması doktrini, Hıristiyan inancına sahip olduklarını söyleyen herkesin cennete gideceklerinden emin olduklarını savunmaz. Sona kadar dayananlar, kutsallar, Ruh tarafından ayrılmış olanlardır. O'nda güvencede ve emniyette olanlar, kendilerine Mesih'te gerçek ve diri iman verilmiş olanlar yani İnanlılar'dır. İman ettiklerini söyleyen birçok kişi yoldan düşer ama lütuftan düşmezler çünkü hiçbir zaman lütufta değildiler. Gerçek İnanlılar ayartılmaya düşerler ve büyük günahlar işlerler ama bu günahlar onların kurtuluşlarını kaybetmelerine neden olmaz ya da onları Mesih'ten ayırmaz.

 

            Westminster İnanç Bildirisi, bu doktrin hakkında şu bildiride bulunur: "Tanrı'nın Sevgili Oğlu'nda kabul ettiği, etkin bir şekilde çağırıp Ruhu aracılığıyla kutsal kıldıkları, lütuf konumundan ne tam, ne de nihai olarak düşebilirler. Sonuna dek dayanacak ve sonsuza dek kurtulacaklardır."[4]

 

            Bottner, "Bu doktrin tek başına değildir, Kalvinistik teoloji sisteminin gerekli bir parçasıdır. Seçilmişlik ve Etkin Lütuf doktrinleri mantıklı olarak bu bereketleri alanların kurtuluşunun kesinliğini ima eder. Tanrı insanları mutlak ve kayıtsız şartsız bir biçimde seçtiyse ve O'nun Ruhu, onlara kurtuluşun yararlarını etkin bir şekilde uyarlarsa, kaçınılmaz sonuç, bu kişilerin kurtulacağıdır"[5] derken kesinlikle haklıdır.

            Aşağıdaki ayetler, Tanrı'nın halkına iman ettikleri anda sonsuz yaşam verildiğini göstermektedir. Bu kişiler iman aracılığıyla Tanrı'nın gücüyle korunurlar. Kurtuluşlarının garantisi olarak verilen Kutsal Ruh'la mühürlenmişlerdir ve böylece sonsuz mirasları konusunda kendilerine güvence verilmiştir.

            Bu da bizleri araştırmamızın ikinci aşamasının sonuna getiriyor. "Beş madde"yi destekleyen bütün Kutsal Kitap ayetlerini saymadığımız kesindir. Ancak, bu doktrinlerin direkt olarak Kutsal Kitap'tan alındığını gösteren yeterli kanıtın sunulmuş olduğunu umuyoruz.

 

İşaya 43:1-3   ve şimdi ey Yakup, seni yaratan, ve ey İsrail, sana şekil veren Rab şöyle diyor: Korkma çünkü seni fidye ile kurtardım; seni adınla çağırdım, sen benimsin. Sen suların içinden geçerken ben seninle olacağım; ve ırmakların içinden geçerken senin üzerine taşmayacaklar ateşin içinden geçerken senin üzerine taşmayacaklar; ateşin içinden yürürken yanmayacaksın. Ve alev seni yakmayacak.

 

 İşaya  54:10 Çünkü dağlar yerinden kalkar, ve tepeler sarsılır, fakat inayetim senin üzerinden kalkmaz, ve selamet ahdim sarsılmaz, sana merhamet eden Rab diyor.

 

Yeremya 32:40 Ve onlara iyilik etmek için onların ardından dönmeyeceğim diye, kendileri ile ebedi ahit keseceğim. Ve benden ayrılmasınlar diye yüreklerime korkumu koyacağım.

 

 Matta 18:12-14 Ne düşünüyorsunuz? Bir adamın yüz koyunu olur da bunlardan biri yoldan saparsa, doksan dokuzunu tepelerde bırakıp yoldan sapanı aramaya çıkmaz mı? Doğrusu size derim ki, onu bulunca duyacağı sevinç yoldan ayrılmayan doksan dokuz koyun için duyduğu sevinçten kat kat üstündür. Bunun gibi Göksel Babanızın katında şu küçüklerden birinin bile yitirilmesi istenmez.

 

Yuhanna 3:16 Çünkü Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi öyle ki, her kim O’na iman ederse yok olmasın sonsuz yaşama kavuşsun.

 

Yuhanna 3:36 Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

 

Yuhanna 5:24 Size önemle belirtiyorum: Benim sözümü dinleyenin ve Beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir.

 

Yuhanna 6:35-40 İsa “Yaşam ekmeği benim” dedi. Bana gelen acıkmayacaktır. Bana iman eden hiç bir zaman susamayacaktır. Ama size daha önce belirttiğim gibi, beni görmenize karşın yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecektir. Bna geleni hiç bir zaman geri çevirmem. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini uygulamak için gökten indim.Beni gönderenin isteği bana verdiklerinin hiç birini yitirmemem onu son gün diriltmemdir. Çünkü Babamın isteği, Oğul’u görüp O’na iman eden herkesin sonsuz yaşamı olmasıdır. Son gün onu ben dirilteceğim.

 

Yuhanna 6:47 Size önemle belirtirim: İman edenin sonsuz yaşamı vardır.

 

Yuhanna 10:27-30 Koyunlarım sesimi işitirler, ben de onları tanırım ve ardım sıra gelirler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok olmayacaklar. Hiç kimse de onları elimden kapamayacak. Onları bana veren Babam her varlıktan üstündür. Baba’nın elinden onları kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz.

 

Yuhanna 17:11,12,15 Artık dünyada değilim, ama onlar dünyadadır. Sana geliyorum ey kutsal Baba! Bana vermiş olduğun adınla onları koru ki; bizim gibi bir olsunlar. Onlarla birlikte olduğum sürece bana vermiş olduğun adının gücüyle onları korudum. Onları sakladım, mahvolan oğuldan başka onlardan hiçbiri yitirilmedi. Öyle ki, Kutsal Yazı yerine gelsin…Onları dünyadan kaldırman için değil, kötü olandan koruman için dilekte bulunuyorum.

 

Romalılar 5:8-10 Ama biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtlıyor. İsa’nın kanı aracılığıyla şu anda doğrulukla donatılmışsak, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gelecek olan öfkeli yargısından kurtuluş bulacağımız daha kesindir. Biz düşmanken Oğlu’nun ölümü aracılığıyla Tanrı’yla barıştırıldığımız göz önünde tutulsun. Ama barışmış olarak Mesih’in yaşamı aracılığyla kurtulıuş bulacağımız daha kesindir.

 

Romalılar 8:1 Bundan böyle Mesih İsa bağlılığında olanlara suçlu çıkarılama yoktur.

 

Romalılar 8:29,30 Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri, oğlu’nun benzerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı. Öyle ki Oğul birçok öbür kardeşin arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden kararlaştırdıklarını çağırdı. Çağırdığı kişileri doğrulukla donattı. Doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu.

 

Romalılar 8:35-39 Mesih’in sevgisinden bizleri kim ayırabilir? Acı mı, üzüntü mü, baskı mı, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı ?  Kitapta yazılı olduğu gibi: Gün boyunca senin için öldürülüyoruz. Boğazlanacak koyun gibi görüyorlar bizi. Ama bizleri sevenin aracılığıyla bütün    bunlarda kesin yengi bizimdir. Şuna sarsılmaz inancım var: Ne lüm ne yaşam ne gelecek durumlar ne dünya yetkileri ne üstümüzdeki ne altımızdaki dünyanın güçleri ne de kurulu düzende başka bir etken bizleri Rabbimiz Mesih İsa bağlılığında açıklanan Tanrı sevgisinden ayırabilir.

 

 1.Korintliler 1:7-9 Böylelikle  Rabbimiz İsa Mesih’in açıklanışını gözlediğiniz şuy dönemde, hiçbir ruhsal bağıştan yoksun kalmış değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih’in Gününde kınanmamanız için kendisi sizi sonuna dek pekiştirecektir. Tanrı kendisine güvenilendir. O’nun aracılığıyla Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in ruhsal paydaşlığına çağrıldınız.

 

1.Korintliler 10:13 İnsansal olanın dışında hiçbir denenmeye uğramadınız. Ama Tanrı kendisine güvenilendir. Katlanabileceğinizden daha çetin denenmeye düşmenize izn vermeyecektir. Denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır; öyle ki katlanabilesiniz.

 

2.Korintliler 4:14,17 Rab İsa’yı dirilten Tanrı’nın bizleri de İsa’yla birlikte diriltip sizlerle bir arada önünde durduracağını biliyoruz… Çünkü şu gelip geçici hafif acılar, bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır.

 

 Efesliler 1:5,13,14: İsteminin kıvancı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla öz çocukları olmamızı çok önceden kararlaştırdı…Sizler de Gerçeğin Sözü’nü kurtuluşunuzla ilgili Sevindirici Haberi duyunca buna iman ederek Mesih bağlılığına alındınız. Tanrı’nın vaat ettiği Kutsal Ruh’la mühürlendiniz. Tanrı yüceliğini görmeyi amaçlayan iyelik yetkimiz kesinleşinceye dek Kutsal Ruh mirasımızın güvencesidir.

 

Efesliler 4:30 Kurtuluş günü için kendisiyle mühürlendiğiniz Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu üzmeyin.

 

Koloseliler 3:3,4 Gerçek sünnetliler bizleriz. Çünkü Tanrı’nın Ruh’u aracılığıyla tapınıyor. Mesih İsa’yla kıvanç duyuyoruz. Bedensel başarılara güvenmiyoruz. Oysa ben bedensel başarılara güvenebilirdim. Herhangi biri bedensel başarılara güvenebilieceğini sanıyorsa, benim böyle yapmam için daha çok nedenim var.

 

1.Selanikliler 5:23,24 Esenlik kaynağı Tanrı sizi tümden kutsasın. Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde tüm ruhunuz, canınız, bedeniniz kusursuz saklansın. Sizi çağıran kendisine güvenilendir. Başladığı işi bütünleyecektir.

 

2.Timoteyus 4:18 Rab beni her kötü durumdan kurtarıp güvenlikle göksel hükümranlığına iletecek Çağlar çağı yücelik O’nundur. Amin.

 

İbraniler 9:12,15 Erkeçlerin, danaların kanıyla değil, kendi kanıyla sonsuz kurtulmalığı sağlayarak bir tek kez Kutsal Yer’e girdi. …Bu nedenle Mesih Yeni Anlaşmanın aracısıdır. Öyle ki sonsuz mirasa çağrılanlar verilen vaadi alsınlar. Çünkü ilk anlaşmayla ilgili suçlara kurtulmalık olarak bir ölüm uygulandı.

İbraniler 10:14 Çünkü tek sunuyla kutsal kılınanları sürekli yetkinliğe erdirdi.

 

İbraniler 12:28 Bize sarsılmaz bir hükümranlığın verilmesine teşekkür edelim.Ve Tanrı’nın beğendiği tutumla tanrısayarlıkla ve etkin korkuyla ruhsal hizmet sunalım.

 

1.Petrus 1:3-5 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrı’sı ve Babası kutlu olsun. Sınırsız acıması uyarınca yeniden doğmamızı sağladı, bizleri diri umuda kavuşturdu. Bunu İsa Mesih’in ölüler arasından dirilmesiyle sağladı, bizi bozulmaz, yozlaşmaz, solmaz mirasa atadı. Bunu göklerde sizin için sağlamaktadır. Çağın sonunda açıklanmaya hazır kurtuluş için Tanrı’nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktasınız.

 

1.Yuhanna 2: 19,25 Bizlerden ayrıldılar. N evar ki, bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ama ayrıldılar ve tümünün bizden olmadığı açığa çıktı… O’nun bize verdiği vaat sonsuz yaşamdır.

 

1.Yuhanna 5:4,11-13,20 Çünkü Tanrı’dan her doğan dünyaya üstün gelir. Dünyaya üstün gelen yengi ise imanımızdır. …Tanıklık şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam O’nun oğlundadır. Oğul’u varlığında bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı’nın Oğlu’nu varlığında bulundurmayan yaşama sahip değildir. Sonsuz yaşamınız olduğunu bilesiniz diye Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden sizlere bunları yazdım. …Tanrı’nın Oğlu’nun geldiğini ve Gerçek Olan’I bilmeniz için bize anlayış verdiğini biliyoruz. Biz Gerçek Olanın bağlılığındayız:o’nun Oğlu İsa Mesih bağlılığında. Bu, gerçek Tanrı’dır ve sonsuz yaşamdır.

 

Yahuda 1 İsa Mesih bağlılığında korunan çağrılılara…

 

Yahuda 24,25 Sizleri düşmekten korumaya ve yüceliğinin katında suçsuz olarak kıvançla durdurmaya gücü yetene, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Kurtarıcımız olan tek Tanrı’ya, başalangıcı olmayan çağlardan bu yana hem şimdi hem de tüm sonsuz çağlar boyunca yücelik, ululuk, güçlü egemenlik ve yetki yaraşır.  

 [1] Westminster İnanç Bildirgesi, 9. Bölüm, 3. Paragraf

[2]Boettner, Önceden biliniş  Spurgeon'un, kefareti sınırlayanların Kalvinciler mi yoksa Arminyancılar mı olduğu konusundaki yorumları, çok önemli bir noktaya parmak basmaktadır. "Mesih'in bütün insanlar için tatmin sağlamadığını ya da herkesin kurtulmayacağını söylediğimizden ötürü bizlere sık sık Mesih'in kefaretini sınırladığımız söylenmektedir. Buna yanıtımız bunu sınırlayanların biz değil, karşı taraf olduğudur. Arminyancılar, Mesih herkes için öldü derler. Onlara bununla ne demek istediklerini sorun. Mesih, herkes için kurtuluşu güvenceye almak için mi öldü? "Kesinlikle hayır" diyeceklerdir. Sonra onlara bir sonraki soruyu sorarız: "Mesih kurtuluşu belirli kişiler için  güvenceye almak için mi öldü?" "Hayır" derler. Eğer tutarlıysalar bunu itiraf etmeye mecburdurlar. "Hayır, Mesih  şunları yapan herkesin kurtulması için ölmüştür" der ve kurtuluşun belirli şartlarını sıralarlar. Öyleyse Mesih'in ölümünü sınırlayan kimdir? Tabii ki sizsiniz. Mesih'in kimsenin kurtuluşunu sarsılmaz bir şekilde güvenceye almak üzere ölmediğini söylüyorsunuz. Özür dileriz, bizlerin Mesih'in ölümünü sınırladığımızı söylediğinizde, bizler 'Hayır canım, bunu yapan sizsiniz' diyoruz. Bizler Mesih'in, Mesih'in ölümü aracılığıyla sadece kurtulmakla kalmayıp kurtulmaktan başka bir şey olabilme tehlikesinin kendileri için mümkün olmadığı, kimsenin sayamayacağı kalabalıkların kurtuluşunu güvenceye almak üzere öldüğünü söylüyoruz.Kefaret anlayışınızı saklayabilirsiniz biz kefaret anlayışımızı sırf saklamış olmak için asla reddetmeyeceğiz.  Packer'in, “Tanıtıcı Deneme” adlı kitabından

[3]Footnote 15 is not in the English text.**

 

[4] Kısım XIX., Bölüm 1.

[5]Footnote 17 is not in the English text.

 Hristiyan.Net'i Açılış Sayfanız yapmak için tıklayınız.
9 Ağustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldık.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atınız.