HRİSTİYANLIK


Hristiyan ne demektir? Hristiyanlık nedir?

hıristiyan kimdir hıristiyanlık nedirHristiyan (hıristiyan) kelimesi Türkçe'ye İngilizce Hristiyan kelimesi olan "Christ-ian" kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunanca'daki "Χριστός" kelimesi İngilizce'deki ve Türkçe'deki Hıristiyan kelimesinin kökeni sayılmaktadır. Yunanca'daki "Χριστός" kelimesi ise İbranice'deki "משיחא" kelimesinin Yunanca karşılığıdır. İbrani dilinde "משיחא" kelimesi ise; Tanrı'nın görevlendirmek üzere seçtiği kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasını, göreve hazır olduklarını, göreve başladıklarını, yetkilendirildiklerini ifade eden, Türkçe telaffuzu "Maşiah", Türkçe karşılığı "Mesih" olan kelimedir. Bu kelime ilk olarak Anadolu'nun Antakya şehrinde, Hıristiyan olmayan yerli halk tarafından, Yahşuah (İsa) Mesih'e inanan cemaatleri nitelemek için kullanılmıştır. Hıristiyanlık inancında; Yahşuah (İsa) Mesih'in öğretilerine yürekten bağlı şekilde inanan ve yaşamında uygulayan, uygulamaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır.

Hristiyanlar neye inanırlar? Hristiyanlık'ta neye inanılır?

hristiyan hristiyanlikHıristiyanlar kısaca ifade edilirse; Yahşuah (İsa) Mesih'in öğreti ve uygulamalarına inanırlar. İnancın başlangıç noktası; Yahşuah'ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH'nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH'nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH'nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul etmektir. Hıristiyanlar buna kısaca "Yahşuah'a (İsa) iman etmek" derler. Kendi aralarında birbirlerine "imanlı" olarak hitap ederler. Hristiyanlar, İsa Mesih'in öğreti, uygulama ve yaşamının birincil olarak İncil'de anlatıldığına inanırlar. İkincil olarak ve yorum olarak ise Kilise Babaları denilen, havarilerin yetiştirip "Elçisel Yetki" ile atadığı, ilk kiliseye önderlik etmiş kişileri kabul ederler.

Hristiyanlık mezhepleri nelerdir?

Genel olarak Hristiyan mezhepleri üçe ayrılırlar; Katolik, Ortodoks ve Protestan.

Hristiyan ibadeti nasıldır?

hıristiyan hıristiyanlık Hristiyan ibadeti kamoyunda genellikle "Pazar günleri kiliseye gitmek, rahiplere günah çıkartmak" olarak bilinse de, bu çok dar bir anlamı ifade eder. Herşeyden önce Hıristiyan ibadeti birincil olarak yüreğe dayalıdır. Eğer kendine Hıristiyan diyen kişi, yüreğinde doğru hislere ve düşüncelere sahip değilse, yaptığı eylemler her ne kadar doğru, güzel ve iyi de görünse Tanrı katında geçersizdir. İbadet her zaman, her yerde, tüm aklı, tüm yüreği ve tüm eylemleriyle Tanrı'yı memnun etme amaçlı olarak meydana gelen düşüncesel, ruhsal, eylemsel hareketler, düşünceler ve hisler bütünüdür. Pazar günleri kiliseye gitmek, vaftiz olmak, dua etmek, rahiplere günahları itiraf etmek ise az önce bahsettiğimiz bütünün kısmi parçaları, bazı sonuçlarıdır.

Hristiyanlık inancı nasıldır?

hristiyan hristiyanlik İncil'in Markos kitabının, 12. bölümünün 29. ayetinden 33. ayetine kadar olan bölümde anlatıldığı üzere; Hristiyanlık inancındaki en büyük buyruk; Tanrı (Elohim) olan YHVH'yi tüm gücümüzle, tüm aklımızla, tüm yüreğimizle sevmektir. İkincisi ise komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. Burada kullanılan komşu kelimesi; "kendinden başka herkes" anlamındadır. İncil'de yer alan Yahşuah (İsa) Mesih'in sözlerine göre tüm Kutsal Yasa ve Peygamberlerin sözlerinin özeti budur. Tüm inanç bu temel öğreti üzerine kuruldur; Sevgi. Hristiyanlık inancını diğer inançlardan ve dinlerden ayıran bir farklılık ise "lütuf" öğretisidir. Hristiyanlık inancına göre kişi kendi düşünce, eylem ve ruhsallığı ile kendi kendini kurtaramaz. Kurtuluş insanın başarısı değil, Tanrı'nın işidir. Tanrı Mesih'in çarmıhta yaptığı kurbanlık kefareti sayesinde günahlar Tanrı katında affedilmektedir.

Nasıl Hristiyan olunur?

Kısaca; Yahşuah'ı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVH'nin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVH'nin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVH'nin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul eden ve (varsa) bunu bir hristiyana ifade eden (iman ikrarı) kişi Hıristiyan olmaya ilk adımı atmış sayılır. (Hristiyanolmak.com sitesinden ileriki süreçler için bilgi alınabilir.)

Sitemizde yer alan hristiyan kitaplar aracılığıyla; Tanrı, Kutsal Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyanlık, Kilise, kurtuluş, seçilmişlik, lütuf, vaftiz, iman, Baba Oğul Kutsal Ruh, üçlü birlik, teslis, çarmıh, ruhban, dua, şükür, ikona, mezhepler, katoliklik, ortodoksluk, protestanlık, anglikanlık, reformistlik, kalvinistlik, luteryenlik, metodistlik, baptistlik, karizmatiklik, pentekostallık, Elçilerin İman Açıklaması, Atanasyus İman Açıklaması, Westminster İnanç Açıklaması, Katolik Kilisesi Kateşizmi, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Augsburg İman İkrarı, Heidelberg İlmihali, Belgic İnanç Açıklaması, Hristiyan Ahlakı, Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre, Kutsal Kitap'ın Değişmezliği, Kur'an-ı Kerim, Muhammed, İslamiyet, peygamberlik, vahiy, esinleme, havariler, Barnabas, Thomas, Yahuda sahte incilleri, İznik Konsili, Ölüdeniz Kumran yazmaları, septuagint, tarih, arkeoloji, apolojetik, inanç savunması, teoloji, yorum bilimi, hermenötik, ilahiyat, ölüm, sonsuz yaşam, diriliş, eski antlaşma, yeni antlaşma, felsefe, dinler, linguistik, Yahudi tarihi, Kilise tarihi, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılara Mektup, Korintoslulara I. Mektup, Korintoslulara II. Mektup, Galatyalılara Mektup, Efesoslulara Mektup, Filippililere Mektup, Koloselilere Mektup, Selaniklilere I. Mektup, Selaniklilere II. Mektup, Timoteos’a I. Mektup, Timoteos’a II. Mektup, Titos’a Mektup, Filimon’a Mektup, İbranilere Mektup, Yakup’un Mektubu, Petros’un I. Mektubu, Petros’un II. Mektubu, Yuhanna’nın I. Mektubu, Yuhanna’nın II. Mektubu, Yuhanna’nın III. Mektubu, Yahuda’nın Mektubu, Vahiy kitabı, tarihsel hristiyan inanç açıklamaları, iman ikrarları, Hıristiyanlık inancı aleyhindeki ve İncil'de var olduğu öne sürülen çelişki iddialarına hristiyan cevapları okuyabilirsiniz

Sitemize her mezhepten hıristiyan materyaller eklemeye çalışıyoruz, eğer size ait olan ve yayınlanmasını istediğiniz materyalleriniz varsa hristiyannet@gmail.com adresine email atarak bize gönderebilirsiniz.
TURKISH CHRISTIANS NETWORK